vera-toe-tyluhh:

Taken with instagram

My best friend!! Ebony & ivory
  1. emjayystar reblogged this from vera-toe-tyluhh and added:
    My best friend!! Ebony & ivory
  2. vera-toe-tyluhh posted this